Suratyň fonuny kesiň

Ulanyş aňsatlygy

Surat fonuny aýyrmak hyzmatymyz, içgin we ulanmaga aňsat interfeýs hödürleýär. Surat ýükläň we hyzmatymyz birnäçe gezek basylanda fonuny awtomatiki usulda aýyrar.

Çalt gaýtadan işlemek

Hyzmatymyz suratlary köp mukdarda ýükleseňizem çalt işleýär. Bu wagt tygşytlamaga we has möhüm meselelere ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.

Qualityokary hilli

Öňdebaryjy şekili gaýtadan işlemek we maşyn öwrenmek tehnologiýalaryny ulanyp, hyzmatymyz şekiliň esasy mowzugynyň jikme-jigini we aýdyňlygyny saklamak bilen ýokary hilli fon aýyrmagy üpjün edýär.

Dürli formatlara laýyk gelýär

Hyzmatymyz, JPEG, PNG we GIF ýaly iň meşhur şekil formatlaryny goldaýar, bu suraty gaýtadan işlemegiň ähli zerurlyklary üçin bir bitewi gural bolýar.

Howpsuzlyk we Gizlinlik

Şahsy durmuşyňyza hormat goýýarys. Uploadhli ýüklenen suratlar ygtybarly serwerlerde saklanýar we gaýtadan işlenenden soň awtomatiki usulda pozulýar. Suratlaryňyzy başga maksat bilen ulanmaýarys.

Islendik enjamda

Kompýuterden, ykjam we planşetden. Islendik enjamdan ulanyň

Hyzmatdan peýdalanmak ssenarileri

  • Estetika we stil boýunça özboluşly perspektiwaly dizaýner, şekilleri dürli taslamalara birleşdirmek zerurlygy bilen yzygiderli ýüzbe-ýüz bolýar. Obýektleri güýçlendirmek we islenýän atmosfera bökdençsiz ýerleşdirmek üçin fon aýyrmak sungatyny özleşdirýärler. Her bir synanyşyk bilen dizaýner, ünsi özüne çekýän we ylham berýän wizual eserleri ýasaýar.
  • Onlaýn dükanda wirtual tekjeler ýokary hilli suratlary talap edýär. Dükanyň eýesi önüm suratlaryny üýtgetmek üçin onlaýn fon aýyrmak hyzmatyny ussatlyk bilen ulanýar. Esasy jikme-jiklikleri bellemek bilen, ünsi özüne çekýän we satuwy ýokarlandyrýan özüne çekiji söwda gurşawyny döredýärler.
  • Portret suratçysynyň çeperçiligi, mowzugyň düýp manysyny ele almak ukybynda şöhle saçýar. Onlaýn fonda aýyrmak hyzmatyndan peýdalanyp, suratçy tomaşaçylary ünsüni temanyň dünýäsine çümdürýän wizual elementleri ýok edýär. Kölegeler, aňlatmalar we duýgular özüne çekiji portret ýasap, merkezi merkezlere öwrülýär.
  • Web dizaýny takyklygy we aýdyňlygy talap edýär. Gysga görnüşli nyşanlary ýasamak möhüm tapgyrdyr. Web dizaýneri, nyşanlaryň arassalygyny we elýeterliligini üpjün etmek üçin fon aýyrmak hyzmatyny ulanýar. Bu çemeleşme, onlaýn dünýäsini ýeňmäge taýyn bolup, dizaýna ýeňillik berýär.
  • Ünsüňi özüne çekýän prezentasiýalary döretmek esasy nokatlary görkezmegi talap edýär. Onlaýn fon aýyrmak hyzmaty ideýalary görmek üçin gural bolýar. Şekillerdäki aýry-aýry zatlar, manysyny bermäge we prezentasiýany ýatda saklamaga kömek edip, janly öwüşginlere öwrülýär.
  • Oýun dizaýneri, dünýäniň keýpini we atmosferasyny görkezýän oýun grafikalaryny ýasaýar. Onlaýn fon aýyrmak hyzmaty, jikme-jikliklere ünsi jemlemäge we oýunçylar üçin ajaýyp wizual tejribe döretmäge mümkinçilik berýän nyşanlary we zatlary fonda izolirlemäge kömek edýär.
Goldaw formatlary:
.3fr
.ai
.arw
.avif
.bmp
.cr2
.crw
.cur
.dcr
.dds
.dng
.eps
.gif
.heic
.heif
.ico
.jfif
.jp2
.jpeg
.jpg
.jps
.kdc
.mef
.mrw
.nef
.nrw
.orf
.pcx
.pdf
.pef
.png
.ppm
.psd
.raf
.rw2
.sr2
.srf
.svg
.tga
.tif
.tiff
.wbmp
.webp